တေးဆို –
တေးရေး –

(အမြင့်ဆုံးသောဘုရား
အရာခပ်သိမ်းတို့အထက်
ချီးမြှောက်ခံထိုက်သည်
ဘုရားတကာတို့အထက်)၂

ချီးမြှောက်ပါ၏ ချီးမြှောက်ပါ၏
ချီးမြှောက်ပါ၏ အိုအဖ

ချီးမြှောက်ပါ၏ ချီးမြှောက်ပါ၏
ချီးမြှောက်ပါ၏ အိုအဖ