နံနက်သီချင်း။ ၄ ဆာ၊ ၅ရး၈

Morning Hymn 2

 

၁ နိုးလော့၊ အိုငါ့နံဝိညာဉ်၊

ကျေးဇူးကျူးဆိုလော့သီချင်း။

သင့်အသက်အုပ်စိုးရှင်သည်၊

ညလုံးစောင့်ထိန်းတော်မူ၏။

 

၂ ကြည့်ရှုစွမ်းအားကြီးသောနေ၊

ဘုန်းတန်ခိုးတော်ထင်ရှားစေ။

လှည့်ပတ်လျက်၊ နေ့ရက်အစဉ်

ဝတ်ပြုသည်၊ အမိန့်တော်ကျင့်။

 

၃ သံချိုငှက်အမျိုးလုံးစုံ

ဝမ်းမြောက်လျက်နှင့်ကျူးရင့်ကုန်။

ဖန်ဆင်းသောရှင်၊ ဘုန်းတော်ကို

မြေသားမျိုးတို့ချီးမွမ်းဆို။

 

၄ ထိုသာယာစွာသီချင်းနှင့်၊

ငါ့သံလည်းညီညာမြည်သင့်။

နားတော်ကြားဘွယ်ထောမနာ

ပြုနိုင်အောင်မစဘုရား။

 

၅ ကျွန်ုပ်ကို၊ အသက်ထက်ဆုံး၊

စောင့်ထိန်းတော်မူပါ၊ လူ့ဘုံ။

သေမင်းလှံယဉ်ထိုးသောအခါ၊

ပေါ်သို့ချီကြွဆောင်ယူပါ။

 

၆ နေ၊ လရောင်အလိုမရှိ၊

ညဉ့်အရိပ်မကျသောပြည်၊

ချမ်းသာစံလျက်၊ စိတ်မွေ့လျော်၊

ဂုဏ်တော်ချီမ်းမွမ်းကျူးစေသော။

Tags: