နံနက်ယံသီချင်း။ ၃ ဆာ၊ ၁ရး၁၅

Awake my soul and with the sun 1

၁ ထ၊ ငါ့ဝိညာဉ်၊ နေနှင့်အတူ၊

သင်၏ဝတ်ကိုနေ့စဉ်ပြုမူ၊

နံနက်ဝတ်ကိုပြုအံ့သောငှါ၊

ပျင်းရိခြင်းကင်းစောစောထပါ။

၂ လွန်သောအချိန်ရွေးနုတ်ပြုပြင်၊

ယနေ့ပင်လျှင်နောက်ဆုံးဟုထင်။

သတိပြု၍စိတ်ဉာဏ်တိုးစေ၊

မဟာနေ့ဘို့အသင့်ပြင်လေ။

၃ မြွက်ဆိုတိုင်း၌ ဖြောင့်မှန်အစဉ်၊

သဘောစိတ်လည်း မှန်လိုကြည်လင်။

ကွယ်ရာကြံစည်ပြုလေရာမှု။

ဘုရားသခင်ရှုမြင်တော်မှု။

၄ ခမည်းတော်၊ သားတော်၊ ဝိညာဉ်တော်၊

ပေါင်းလျက်တဆူဘုရားဖြစ်သော်၊

ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေ၊ မြေနေလုံးစုံ၊

ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းဆိုကုန်။

Words: Ben­ja­min Keach,  
Spir­it­ual Songs: Be­ing the Mar­row of the Scrip­ture (Lon­don: John Mar­shal,
Music: “Arnold,” Sam­u­el Ar­nold (1740-1802)

Awake, my soul, awake, my tongue,
My glory wake and sing,
And celebrate the holy birth,
The birth of Israel’s King!
O happy night that brought forth light,
Which makes the blind to see,
The Dayspring from on high came down
To cheer and visit thee.
The careful shepherds with their flocks
Were watching for the morn,
But better news from Heav’n was brought;
Your Savior now is born!
In Bethlehem the Infant lies,
Within a place obscure,
Your Savior’s come, O sing God’s praise!
O sing His praise fore’er.
Tags: