နံနက်အရုဏ်တက်ကျူး။ ၂ ဖိ၊ ၂း၉-၁၁

When morning gilds the skies 382

 

၁  နံနက်အာရုဏ်တက်သော်၊

စိတ်တွင်ရွှင်လန်းကြွေးကြော်။

ယေရှုကိုချီးမွမ်းစေ။

လုပ်ကိုင်ဆုတောင်းစဉ်ခါ၊

ထံတော်သာချဉ်းကပ်လာ၊

ယေရှုကိုချီးမွမ်းစေ၊ ယေရှု

 

၂ ယေရှုကိုချီးမွမ်းစေ၊

စိတ်တွင်မှကျူးဧလျှင်၊

ညဉ့်သည်နေ့လိုလင်းပေ။

ယေရှုကိုချီးမွမ်းစေ၊

ချိုသာသံကိုကြားလျှင်၊

မှောင်မိုက်တန်ခိုးလွင့်ပေ။

 

၃ ယေရှုကိုချီးမွမ်းစေ၊

ကောင်းကင်ရွှေပြည်တွင်လေ။

ဤသံသာဆုံးဖြစ်ပေ။

မိုးမြေပင်လယ်များသည်

ထက်အောက်ပဲ့တင်ထပ်ပေ။

ယေရှုကိုချီးမွမ်းစေ။

 

၄ ယေရှုကိုချီးမွမ်းစေ၊

ဤထောမနာဆိုရာ

အသက်ရှင်နေစဉ်ခါ

ယေရှုကိုချီးမွမ်းစေ

ဤထာဝရသီချင်း ဧကျူးကာလအစဉ်။

 

Text: Katholisches Gesangbuch
Music: Joseph Barnby, 1838-1896
Tune: LAUDES DOMINI, Meter: 666.666  
1. When morning gilds the skies 
 my heart awakening cries:  
 May Jesus Christ be praised!  
 Alike at work and prayer, 
 to Jesus I repair:  
 May Jesus Christ be praised!

2. The night becomes as day
when from the heart we say:
May Jesus Christ be praised!
The powers of darkness fear
when this sweet chant they hear:
May Jesus Christ be praised!

3. Let all the earth around
ring joyous with the sound:
May Jesus Christ be praised!
In heaven’s eternal bliss
the loveliest strain is this:
May Jesus Christ be praised!

4. Be this, while life is mine,
my canticle divine:
May Jesus Christ be praised!
Be this th’ eternal song
through all the ages long:
May Jesus Christ be praised!

 

Tags: