၀၀၄။နံနက်သီချင်း

၀၀၄။နံနက်သီချင်း

နံနက်သီချင်း။ ၄ ဆာ၊ ၅ရး၈ Morning Hymn 2   ၁ နိုးလော့၊ အိုငါ့နံဝိညာဉ်၊ ကျေးဇူးကျူးဆိုလော့သီချင်း။ သင့်အသက်အုပ်စိုးရှင်သည်၊ ညလုံးစောင့်ထိန်းတော်မူ၏။   ၂ ကြည့်ရှုစွမ်းအားကြီးသောနေ၊ ဘုန်းတန်ခိုးတော်ထင်ရှားစေ။ လှည့်ပတ်လျက်၊ နေ့ရက်အစဉ် ဝတ်ပြုသည်၊ အမိန့်တော်ကျင့်။   ၃ သံချိုငှက်အမျိုးလုံးစုံ…

၀၀၃။နံနက်ယံသီချင်း

၀၀၃။နံနက်ယံသီချင်း

နံနက်ယံသီချင်း။ ၃ ဆာ၊ ၁ရး၁၅ Awake my soul and with the sun 1 ၁ ထ၊ ငါ့ဝိညာဉ်၊ နေနှင့်အတူ၊ သင်၏ဝတ်ကိုနေ့စဉ်ပြုမူ၊ နံနက်ဝတ်ကိုပြုအံ့သောငှါ၊ ပျင်းရိခြင်းကင်းစောစောထပါ။ ၂ လွန်သောအချိန်ရွေးနုတ်ပြုပြင်၊ ယနေ့ပင်လျှင်နောက်ဆုံးဟုထင်။ သတိပြု၍စိတ်ဉာဏ်တိုးစေ၊ မဟာနေ့ဘို့အသင့်ပြင်လေ။ ၃…

၀၀၂။နံနက်အရုံဏ်တက်ကျူး

၀၀၂။နံနက်အရုံဏ်တက်ကျူး

နံနက်အရုဏ်တက်ကျူး။ ၂ ဖိ၊ ၂း၉-၁၁ When morning gilds the skies 382   ၁  နံနက်အာရုဏ်တက်သော်၊ စိတ်တွင်ရွှင်လန်းကြွေးကြော်။ ယေရှုကိုချီးမွမ်းစေ။ လုပ်ကိုင်ဆုတောင်းစဉ်ခါ၊ ထံတော်သာချဉ်းကပ်လာ၊ ယေရှုကိုချီးမွမ်းစေ၊ ယေရှု   ၂ ယေရှုကိုချီးမွမ်းစေ၊ စိတ်တွင်မှကျူးဧလျှင်၊ ညဉ့်သည်နေ့လိုလင်းပေ။ ယေရှုကိုချီးမွမ်းစေ၊…