ဒါဝိတ်ခေါ်လူငယ်လေး

ဒါဝိတ်ခေါ်လူငယ်လေး

ဆို – ဂျူနီယာဂျွန် ဒါဝိတ်ခေါ်လူငယ်လေးဟာ လောက်လွှဲလေးကိုင်ကာ ဒါဝိတ်ခေါ်လူငယ်လေးဟာ စောင်းတီးသီဆိုတတ်တာ ဒါဝိတ်ခေါ်လူငယ်လေးဟာ ချောင်းငယ်လေးအတွင်းမှ ဒါဝိတ်ခေါ်လူငယ်လေးဟာ ကျောက်ခဲငါးလုံးကောက်လာ ( ကျောက်ခဲငယ်တစ်လုံး လောက်လွှဲအထဲ လောက်လွှဲလေးချာချာလည်)၂ (အို) ရဟတ်ပမာလောက်လွှဲဟာ (ချာ)၄ လည် ဂေါလျက်ကြီးနဖူး ကျောက်ခဲစူး ဘီလူးကြီးမြေပေါ်လူး