၀၀၃။နံနက်ယံသီချင်း

၀၀၃။နံနက်ယံသီချင်း

နံနက်ယံသီချင်း။ ၃ ဆာ၊ ၁ရး၁၅ Awake my soul and with the sun 1 ၁ ထ၊ ငါ့ဝိညာဉ်၊ နေနှင့်အတူ၊ သင်၏ဝတ်ကိုနေ့စဉ်ပြုမူ၊ နံနက်ဝတ်ကိုပြုအံ့သောငှါ၊ ပျင်းရိခြင်းကင်းစောစောထပါ။ ၂ လွန်သောအချိန်ရွေးနုတ်ပြုပြင်၊ ယနေ့ပင်လျှင်နောက်ဆုံးဟုထင်။ သတိပြု၍စိတ်ဉာဏ်တိုးစေ၊ မဟာနေ့ဘို့အသင့်ပြင်လေ။ ၃…