တေးဆို –
တေးရေး –

V1:
အို…..အဘ အထံတော်ပါး
ကျွန်ုပ်ဝိညာဥ်တိုးဝင်
ကိုယ်တော်ကို ကျွန်ုပ်ချစ်ပါသည်

V2:
ကျေးဇူးတော် ဝန်ခန်လျက်
စုံလင်သော မျက်မှောက်တော်ထဲမှာ
ကိုယ်တော်ကြီးမြတ်ကြောင်း
တိုး၍ သိစေပါ

CHO:
ကျွန်ုပ်ဝိညာဥ် ကိုယ်တော်အား အစဥ်ချီးမွမ်းနေမည်
အကောင်းမြတ်ဆုံးသော
ကျွန်ုပ်၏ သခင်ဖြစ်ကြောင်း
ကျွန်ုပ်ထဲ၌ ရှိရှိသမျှတို့
ထာဝရ အဆက်ဆက် ကိုးကွယ်နေမည်
အကြီးမြတ်ဆုံးဘုရင်အား…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *