တေးဆို –
တေးရေး –

(အရာရာအားလုံးထက် ကိုယ်တော်အုပ်စိုးမူသည်
  ကိုယ်တော်မှတစ်ပါး ကျွန်ုပ်၌ အခြားမရှိ
  ထာဝစဉ်ကောင်းမြတ်မူသော ထာဝစဉ် ကြီးမြတ်မူသော
  ကျွန်ုပ်ဘုရား)၂

    ဘုန်းတန်ခိုးအနန္တနှင့် ပြည့်စုံ အနှိုင်းမဲ့သောဘုရား
    စွမ်းအားရှိသမျှနေ့စဉ်  ပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ်မည်….
    ဘုန်းတန်ခိုးအနန္တနှင့် ပြည့်စုံ အနှိုင်းမဲ့သောဘုရား
    စွမ်းအားရှိသမျှ နေ့စဉ် ပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ်မည်
    ကျွန်ုပ်ဘုရား

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *